bảo hành điện tử

Bảo hành điện tử sẽ mang lại nhiều sự tiện lợi hơn so với phiếu bảo hành bằng giấy: không sợ bị thất lạc, tra cứu sản phẩm trực tuyến, lịch sử sửa chữa và bão dưỡng…

Mã bảo hành *
Tên khách hàng *
Số điện thoại *
Địa chỉ
Email
Đang kiểm tra...

Có thể sử dụng: mã bảo hành hoặc số điện thoại khi đăng ký bảo hành để kiểm tra. Ví dụ: BH000001 / 0931952979

Đang kiểm tra...

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT VÀ TRA CỨU BẢO HÀNH